Lidmaatschap - Devenir Membre

Lid worden van de Koninklijke Belgische Dobermann Club

Ik wens lid te worden van de KBDCB en betuig mijn instemming met het doel van de vereniging, evenals de reglementen van de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus en de FCI.

 

Ik verklaar geen deel uit te maken van verenigingen die niet erkend zijn door de KMSH, noch deel te nemen aan eender welke manifestatie, wedstrijd, tentoonstelling, enz.... niet erkend door de KMSH.

 

Als jaarlijks lidgeld stort ik de som van *40 Euro - *15 Euro - *50 Euro op de BELFIUS Bankrekening van de KBDCB :

BE 75 7755 9696 0451 LIDGELDEN te B-7750  Mont de l'Enclus

 BIC : GKCCBEBB

 

*LIDGELDEN : 40 Euro voor eerste werkend lid

                           15 Euro voor bijkomend familielid

                           50 Euro voor een buitenlands lid

 

Aanvraagformulier invullen en opsturen naar het Secretariaat aub.

 

Devenir membre du Koninklijke Dobermann Club Belge

Je sollicite mon adhésion au Koninklijke Dobermann Club Belge et me déclare d'accord avec les buts de l'association, les règlements de la Sociéte Royale Saint-Hubert et de la FCI.

 

Je déclare ne pas faire partie d'une association non reconnue par la SRSH, ni de preter mon concous à quelconque manifestation, concours, exposition, etc.... non reconnues par la SRSH.

 

Je verse la cotisation soit la somme *40 Euro - *15 Euro - *50 Euro au compte du KBDCB :

BE 75 7755 9696 0451 COTISATIONS à B-7750  Mont de l'Enclus

 BIC : GKCCBEBB

 

* COTISATIONS : 40 Euro pour le premier membre effectif

                                15 Euro pour un membre supplementaire familial

                                50 Euro pour un membre étranger

 

Demande d'affiliation remplir et envoyez au Secretariat svp.