GHP - PCU A B C   I II III  met - avec  BH - CA Wedstrijd - Concour
 
Aanvang - Début : Zaterdag - Samedi 05/05/2012 om - à 9.00 hr Inschrijvingsformulier - Bulletin d'inscription
Lokatie - Lieu : BDCB Kringgroep Hazeldonk Km :  Mr. M. Heyvaert
                        de Mosten 9a, B-2321 Meer    
   

 

 

Terug-Retour